Oficer Prasowy

Oficer Prasowy

Data publikacji 11.03.2008


aspirant sztabowy Małgorzata Koniarska

kom. 606 858 145

tel. 47 85 55 210

e-mail: rzecznik@wodzislaw.ka.policja.gov.pl.

Kontakt telefoniczny i mailowy: od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 15.00. Poza wyznaczonymi godzinami oraz w soboty, niedziele i święta pod wskazanym wyżej numerem telefonu komórkowego udzielane są informacje dotyczące tylko i wyłącznie wydarzeń nadzwyczajnych.

Pod nieobecność oficer prasowy zastępowany jest przez:

podkomisarza Łukasza Piórkowskiego

tel. kom. 606 858 145

komisarza Patryka Błasika

tel. kom. 606 858 145

lub

młodszego  aspiranta Piotra Kaniukę

tel. kom. 606 858 145

Oficer prasowy odpowiada wyłącznie na listy dziennikarzy, pozostała korespondencja kierowana jest do Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim.
By skrócić czas oczekiwania na odpowiedź, osoby nie będące dziennikarzami mogą wysyłać listy bezpośrednio na e-mail: komendant@wodzislaw.ka.policja.gov.pl.

Oficer Prasowy nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne i nie zajmuje się interpretacją przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów. Podany adres poczty e-mail nie służy do przekazywania zawiadomień o przestępstwie oraz innych pism procesowych. Zawiadomienia o przestępstwie oraz inne pisma procesowe należy kierować do odpowiedniej komórki lub jednostki Policji korzystając bezpośrednio z listy adresów.

Informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (II SAB 372/03) obowiązek udostępniania informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej, bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Ponadto, w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II S.A. 3301/02), w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 3a ustawy prawo prasowe). Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Ograniczeniu podlega dostęp do informacji publicznej w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, lub ze względu na prywatność osoby (art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).


 

 

Powrót na górę strony