Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim (KPP Wodzisław Śląski) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-01-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-11 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Małgorzata Koniarska, a pod jej nieobecność Patryk Błasik lub Piotr Kaniuka, adres poczty elektronicznej rzecznik@wodzislaw.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 552 10 lub 47 85 552 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Kokoszyckiej 180 B w Wodzisławiu Śląskim. Tablica informacyjna z nazwą instytucji znajduje się po prawej stronie przy wejściu do budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody składające się z czterech stopni. Brak oznaczenia schodów taśmą ostrzegawczą.

Przy schodach po prawej stronie znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie na zewnątrz budynku. Drzwi wejściowe nie posiadają oznaczenia kontrastowego.

W drzwiach znajduje się niewielki próg aluminiowy.

Za drzwiami wejściowymi znajduje się poczekalnia dla interesantów. Po wejściu do poczekalni po lewej stronie znajduje się okienko obsługi interesanta, które jest dostosowane do obslugi interesantów poruszających się na wózku inwalidzkim. Po drugiej stronie okienka zasiada policjant dyżurny.

Brak przycisku przywołania policjanta przy okienku. W budynku brak jest ogólnodostępnego aparatu telefonicznego.

Policjanci zasiadający za okienkiem w poczekalni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W budynku istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza języka polskiego migowego za pomocą systemu języka migowego online za pomocą terminalu Cisco.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez interenet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Po prawej stronie wejścia do budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Drzwi toalety nie posiadają oznaczenia kontrastowego dla osób niepełnosprawnych oraz nie są oznaczone piktogramem. Przed drzwiami wejściowymi do toalety po prawej stronie znajduje się stanowisko internetowe.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni przez policjantów bądź innych pracowników Policji. W obiekcie znajudje się pokój pierwszego kontaktu, który przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Wejście do niego znajduje się po prawej stronie od drzwi wejściowych do budynku. Do pomieszczenia pierwszego kontaktu można wejść tylko i wyłącznie pod nadzorem funkcjonariusza policji bądź innego pracownika Komendy.

W obiekcie znajdują się schody prowadzące na piętra. Schody nie posiadają platform.

W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem, na parkingu przy ul. Kokszyckiej wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnością, które zostało oznaczone pionowo i poziomo.

W okolicy budynku brak krawężników wymagających punktowego obniżenia.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowch naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Siedziba Komisariatu Policji w Radlinie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Mariackiej 93 w Radlinie. Na budynku znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji.

Przy wejściu głównym do budynku nie ma schodów.

Za drzwiami głównymi do budynku otwieranymi ręcznie na zewnątrz po lewej stronie znajdują się drzwi wejściowe otwierane ręczenie na zewnątrz, prowadzące do poczekalni dla interesantów. W drzwiach wejściowych znajduje się próg. Drzwi nie posiadają oznaczenia kontrastowego.

Po wejściu do poczekalni naprzeciw znajduje się okienko obsługi interesanta, które jest dostosowane do obslugi interesantów poruszających się na wózku inwalidzkim. Po drugiej stronie okienka zasiada policjant dyżurny. Po drugiej stronie okienka zasiada policjant dyżurny.

Brak przycisku przywołania policjanta przy okienku. W budynku brak jest ogólnodostępnego aparatu telefonicznego.

Policjanci zasiadający za okienkiem w poczekalni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W budynku nie istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza języka polskiego migowego za pomocą systemu języka migowego online za pomocą terminalu Cisco.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez interenet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

W poczekalni dla interesantów nie ma toalety. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się za drzwiami znajdującymi się po prawej stronie poczekalni dla interesantów na terenie obiektu Komisariatu Policji, gdzie można wejść tylko i wyłącznie pod nadzorem funkcjonariusza policji bądź innego pracownika Komisariatu. Drzwi toalety nie posiadają oznaczenia kontrastowego dla osób niepełnosprawnych ani nie są oznaczone piktogramem.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni przez policjantów bądź innych pracowników Policji. W obiekcie znajduje się pokój pierwszego kontaktu, który przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Wejście do niego znajduje się naprzeciw drzwi wejściowych na teren Komisariatu.

W obiekcie znajdują się schody prowadzące na piętra. Schody nie posiadają platform.

W budynku nie ma windy.

W rejonie budynku, na parkingach nie ma miejsca wyznaczonego dla osób niepełnosprawnością.

W okolicy budynku brak krawężników wymagających punktowego obniżenia.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Siedziba Komisariatu Policji w Gorzycach, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się w Rogowie przy ul. Czyżowickiej 4. Na budynku znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji.

Do wejścia głównego prowadzą schody składające się z sześciu stopni. Schody nie posiadają oznaczenia taśmą ostrzegawczą.

Przy schodach nie ma windy dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie w kierunku do środka budynku. Drzwi nie posiadają oznaczenia kontrastowego.

Brak progu w drzwiach.

Po lewej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek oraz domofon łączący rozmowę z sekretariatem oraz osobą pełniąca służbę na stanowisku recepcyjnym KP Gorzyce.

Za drzwiami wejściowymi znajduje się poczekalnia dla interesantów. Po wejściu do poczekalni po lewej stronie znajduje się okienko obsługi interesanta, które jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających sie na wózku. Po drugiej stronie okienka zasiada policjant dyżurujący w punkcie recepcyjnym Komisariatu Policji Gorzyce.

Brak przycisku przywołania policjanta przy okienku. W budynku brak jest ogólnodostępnego aparatu telefonicznego.

Policjanci zasiadający za okienkiem w poczekalni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W budynku nie ma możliwości załatwienia sprawy za pomocą tłumacza języka polskiego migowego za pomocą systemu języka migowego online, za pomocą terminalu Cisco.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Po prawej stronie wejścia do budynku znajduje się toaleta nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych. Drzwi toalety nie posiadają oznaczenia kontrastowego ani piktogramu dla osób niepełnosprawnych.

Obniżenie punktu krawężnikowego znajduje się od strony chodnika biegnącego przy głównej ulicy Czyżowickiej.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni przez policjantów bądź innych pracowników Policji. W obiekcie nie ma pokoju pierwszego kontaktu, który przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

W obiekcie znajdują się schody prowadzące na piętra. Schody nie posiadają platform.

W budynku nie ma windy.

W rejonie budynku komisariatu, na parkingu przy ul. Szkolnej nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Siedziba Komisariatu Policji w Pszowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Paderewskiego 33 w Pszowie. Na budnku znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji.

Do wejścia głównego prowadzą schody składające się z trzech stopni. Schody nie posiadają oznaczenia taśmą ostrzegawczą.

Przy schodach brak jest windy dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie w kierunku do środka budynku. Drzwi nie posiadają oznaczenia kontrastowego.

Brak progu w drzwiach wejściowych.

Za drzwiami wejściowymi znajduje się poczekalnia dla interesantów. Po wejściu do poczekalni po lewej stronie znajduje się okienko obsługi interesanta, które nie jest dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

Po drugiej stronie okienka zasiada policjant dyżurny.

Brak przycisku przywołania policjanta przy okienku. W budynku brak jest ogólnodostępnego aparatu telefonicznego.

Policjanci zasiadający za okienkiem w poczekalni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W budynku istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza języka polskiego migowego za pomocą systemu języka migowego online za pomocą terminalu Cisco.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez interenet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze , od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet , przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Drzwi toalet mieszczących się w budynku nie posiadają oznaczenia kontrastowego oraz piktogramu dla osób niepełnosprawnych.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni przez policjantów bądź innych pracowników Policji. W obiekcie nie występuje pokój pierwszego kontaktu, który przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

W obiekcie znajdują się schody prowadzące na piętra. Schody nie posiadają platform i oznaczenia taśmami ostrzegawczymi.

W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem, na parkingu przy ul. Rejtana nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma krawężników, obniżenia punktowego krawężników, urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Siedziba Komisariatu Policji w Rydułtowach, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Raciborskiej 371 w Rydułtowach. Na budnku znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji.

Do wejścia głównego prowadzi posadzka. Brak schodów.

Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie w kierunku do środka budynku. W drzwiach znajduje się niewielki próg. Drzwi nie posiadają oznaczenia kontrastowego dla osób niepełnosprawnych

Za drzwiami wejściowymi znajduje korytarz. Po wejściu do korytarza po prawej stronie znajduje się okienko policjanta dyżurnego, które jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających sie na wózku.

W korytarzu znajdują się drzwi do poczekalni, otwierane przez dyżurującego. W drzwiach znajduje się próg.

Brak przycisku przywołania policjanta przy okienku. W budynku brak jest ogólnodostępnego aparatu telefonicznego.

Policjanci zasiadający za okienkiem w korytarzu nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

W budynku brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Drzwi do toalet znajdujacych się wewnątrz budynku nie posiadają oznaczenia kontrastowego oraz piktogramu dla osób niepełnosprawnych.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni przez policjantów bądź innych pracowników Policji.

W obiekcie znajdują się schody prowadzące na piętro. Schody nie posiadają platform. Schody nie posiadają oznaczenia taśmą ostrzegawczą.

W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem, na parkingu przy ul. Raciborskiej brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma krąwężników, punktowego obniżenia krawężnika, urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Siedziba Posterunku Policji w Gołkowicach, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. celnej 51 w Gołkowicach. Na budnku znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji.

Wejście do Posterunku Policji znajduje się na parterze bez stopnia i progu (swobodna możliwość wjazdu wózkiem dla niepełnosprawnych).

Przed drzwiami wejściowymi na ścianie znajduje się interkom z możliwością połączenia się z funkcjonariuszem w Posterunku Policji w Gołkowicach, Komisariatem Policji w Gorzycach czy też dyżurnym Komendy Powiatowej w Wodzisławiu Śląskim.

Drzwi wejściowe otworzyć można jedynie za pomocą karty systemu dostępu. Drzwi otwierane są ręcznie w kierunku do środka budynku.

Drzwi nie posiadają oznaczenia kontrastowego dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie pomieszczenia w posterunku znajdują się na parterze. Przejścia do poszczególnych pomieszczeń są bez progowe co umożliwia swobodne poruszanie się na wózku.

Po wejściu do środka w holu znajduje się miejsce do siedzenia (poczekalnia). W holu na wprost znajduje się toaleta dla interesantów, która nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Drzwi toalety nie posiadają oznaczenia kontrastowego oraz piktogramu dla osób niepełnosprawnych.

Po prawej stronie znajduje się pokój pierwszego kontaktu. W pokoju znajduje się stolik z krzesłami oraz biurko gdzie zasiada policjant w celu obsługi interesanta.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po posterunku. Drzwi wejściowe otwiera funkcjonariusz i w jego obecności poruszają się po obiekcie. Pokój pierwszego kontaktu jak i pokój patrolowy i dzielnicowych przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada okienka obsługi interesanta przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku brak jest ogólnodostępnego aparatu telefonicznego.

Do wszystkich pomieszczeń posterunku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

W okolicy budynku nie ma krawężników, punktowego obniżenia krawężników, urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Danuta Reclik, adres poczty elektronicznej danuta.reclik@wodzislaw.ka.policja.gov.pl.

Powrót na górę strony